Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Licitatii

Tipărește pagina - Licitatii Trimite unui prieten - Licitatii

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. inreg. 12535/04.12.2017

 

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE

 

 

Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare un număr de  nouă terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

 

 

Nr. crt

Localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

Numărul topografic

Nr. cad.

suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei

(EURO)

1

Sînmartin

nr. 790

302384

-

302384

957

2540

2

Sînmartin

nr. 796

303169

2598/504.etc/192

-

1079

3010

3

Sînmartin

nr. 725

302694

2598/504etc/123.b

-

540

1400

4

Sinmartin

nr. 639

303944

-

303944

540

1540

5

Sînmartin

nr. 738

301276

2598/504.etc/136.b

-

540

1400

6

Sînmartin

nr. 727

302321

2598/504/etc/125b

-

540

1400

7

Sînmartin

nr. 683

302322

2598/504/etc/84.b

-

540

1400

8

Macea

nr. 1702

303624

-

303624

1000

6140

9

Macea

nr. 1696

303618

-

303618

1000

6960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitația va avea loc în data de 5 ianuarie 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

 

 

Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro/pagina/licitații.

 

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 


 

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. 5725/22 09 2015

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE

 

Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare un număr de  paisprezece terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

Nr. crt

localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărȚii funciare

numărul topografic

nr. cad.

suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei

(EURO)

1

MACEA

1681

300629

-

300629

1000 MP

7.200

2

MACEA

1682

300630

-

300630

1000 MP

7.200

3

MACEA

1683

303605

98.341/40/123

449

1000 MP

7.200

4

MACEA

1702

303624

-

303624

1000 MP

7.200

5

SÎNMARTIN

F.N

302273

-

302273

6881 MP

24.027

6

SÎNMARTIN

722

302431

-

302431

540 MP

1.134

7

SÎNMARTIN

722/A

302432

-

302432

540 MP

1.134

8

SÎNMARTIN

737

301273

-

301273

1080 MP

2.268

9

SÎNMARTIN

653

302334

2598/504etc./56.a

-

540 MP

1.134

10

SÎNMARTIN

638

301300

2598/504etc/42

-

1079 MP

2.266

11

SÎNMARTIN

740

302427

-

302427

540 MP

1.134

12

SÎNMARTIN

740/A

302426

-

302426

540 MP

1.134

13

SÎNMARTIN

726

302319

2598/504etc/125.a

-

540 MP

1.134

14

SÎNMARTIN

149

300278

-

300278

1222 MP

2.566

 

Licitația va avea loc în data de 27 octombrie, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Informații suplimentare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

 

 

 

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face într-un ziar local și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice române vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele juridice straine vor prezenta: a) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei; - actul de înmatriculare a societatii comerciale straine; d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment.

- persoanele fizice române vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele trebuie sa fie valabile la data licitatiei;

- persoanele fizice straine vor prezenta: a) copie dupa pasaport; b) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident), valabile la data licitatiei;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizarte ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după trei programări nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor.

 

PRIMAR

 

MERCEA IOAN

 


Licitaţie publică în vederea închirierii bălţii de pescuit sportiv Cutoş, comuna Macea, judeţul Arad

 

 

 

 

1.  Informaţii privind locatorul: Comuna Macea, judeţul Arad, cod fiscal 3519410, adresa: comuna Macea, nr.262, telefon 0257/536101, email: primaria.macea@gmail.com, web-site: www.macea.ro, persoana de contact: Retkovszky Melinda.

2.  Obiectul licitaţiei publice deschise: Balta Cutoş, comuna Macea, judeţul Arad, în suprafaţă de 52937 mp, având destinaţia de baltă de pescuit sportiv.

3.    Informaţii privind ofertanţii şi documentaţia de atribuire:

3.1. Pot avea calitatea de ofertanţi Asociaţiile reprezentative pentru pescarii sportivi cu domiciliul în comuna Macea;

3.2. Documentaţia de atribuire a contractului şi caietul de sarcini se pot obţine de la registratura Primăriei comunei Macea, precum şi în format electronic;

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 06.02.2015;

4.    Informaţii privind ofertele;

4.1. Data limită de depunere 12.02.2015, orele 1000 , garanţia de participare la licitaţie 500 lei;

4.2. Depunere ofertelor: la registratura Primăriei Macea;

4.3. Ofertele se depun într-un exemplar;

5.  Şedinţă publică de deschidere a ofertelor va fi 12.02.2015, ora 1100 , la sediul Primăriei Macea, judeţul Arad;

6.   Denumirea instanţei în soluţionarea litigiilor: Judecătoria Arad;

7.   Data transmiterii anunţului: 13.01.2015.

 

 

 

 

 

Primarul comunei Macea,Mercea Ioan

 


Nr. 9448/11.11./2014

Codul de identificare fiscală:3519410                                                                                            

Adresă: Loc. Macea nr. 262, Judetul Arad

CONT IBAN: RO06TREZ0215006XXX018436, TREZORERIA ARAD

Tel : 0257-536-101

Fax : 0257-536-045

e-mail: primaria.macea@gmail.com   

 

                               ANUNŢ privind vânzare de buznuri imobile

  

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna noiembrie, anul 2014, ora 10, în ROMÂNIA/ loc. Macea, judeţul Arad, codul poştal 317210, municipiul/ oraşul/comuna Macea satul/sectorul Macea, str. Principala., nr. 262,, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoruluiS.C. MODE ITALIA S.R.L. cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/.loc. Macea., judeţul Arad, codul poştal 317210, municipiul/ oraşul/comuna Macea satul/sectorul .Macea, str. Incinta Zootehnica, Grajdul nr. 3, C.I.F..12890107

a) clădire în suprafaţă de 655,00 mp. compusă din Grajd nr. 3 şi construită din 717,00 mp.. situată în localitatea Macea, str. Ferma Zootehnica nr. -, deţinută în baza cumparare la licitatie, dobandit prin adjudecare in anul 2002, înscrisă în CF nr. 303062 Macea nr. top 1805-1819/118/5-12/2/2/5/1/2, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 219.285 lei;

                b) teren)intravilan în suprafaţă de 2532 mp. situat în localitatea. Macea str. …… nr. , deţinută în baza3) cumparare la licitatie, dobandit prin adjudecare, înscris în CF nr. 303062 nr. top 1805-1819/118/5-12/2/2/5/1/2, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 23.895 lei.

            Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele): drept de ipoteca in favoarea urmatorilor creditori : Casa de Asigurari de Sanatate, în val. de 15.592,33 lei si 32.478,96 lei ; Ministerul Finantelor Publice D.G.F.P.C.F.S. Jud. Arad in val. de 170.085,53 lei ; Casa Județeană de Pensii Arad 201 487,33 lei, Primaria Macea în val. de 168.806,00 lei.

Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori …………………………………………………………………………………………………….............................

               Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele: a)oferta de cumparare ; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garanie bancara, in valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei (24.318 lei) ; c) copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC –pentru persoanele juridice romane; d) actul de inmatriculare tradus in limba romana-pentru persoanele juridice straine ; e) coie de pe actul de identitate-pentru persoanele fizice romane; f) copie de pe pasaport-pentru persoanele fizice straine ; g) dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

                Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul (+40) 257-536-101

Data afişării: 11.11.2014

 

Conducătorul organului fiscal local,

 

L.S. Ioan Mercea

Primarul Comunei Macea

 Se va indica metoda de vânzare;

Se va preciza  numele şi prenumele sau denumirea debitorului;

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului, precum şi autoritatea emitentă.

Se va menţiona felul terenului;

Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora;

Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.

Oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, sau altele după caz.


Licitație publică în vederea închirierii spațiului comercial din localitatea Sînmartin nr. 378, comuna Macea, județul Arad

     1. Informații privind locatorul: Comuna Macea, judeţul Arad, cod fiscal 3519410, adresa: comuna Macea, nr.262, telefon 0257/536101, email: primaria.macea@gmail.com, web-site: www.macea.ro, persoana de contact: Retkovszky Melinda.
     2. Obiectul licitaţiei publice deschise: închiriere spațiu comercial situat în Sînmartin nr. 378, comuna Macea, județul Arad, în suprafață de 140,13 mp și teren aferent de 700 mp, cu destinația de cabinet medical veterinar și/sau farmacie veterinară.
     3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
     3.1. Documentația de atribuire a contractului și caietul de sarcini se pot obţine de la registratura Primăriei comunei Macea, precum și în format electronic;
     3.2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 27.11.2014;
     4. Informaţii privind ofertele;
     4.1. Data limită de depunere 02.12.2014, orele 1000 , garanţia de participare la licitaţie 500 lei;
     4.2. Depunere ofertelor: la registratura Primăriei Macea;
     4.3. Ofertele se depun într-un exemplar;
     5. Şedinţă publică de deschidere a ofertelor va fi 02.12.2014, ora 1100 , la sediul Primăriei Macea, judeţul Arad;
     6. Denumirea instanţei în soluţionarea litigiilor: Judecătoria Arad;
     7. Data transmiterii: 07.11.2014.


                                                    Primarul comunei Macea
                                                             Mercea Ioan

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
Fes para 2017
Fes para 2017 biciclete