Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunț 2017

Tipărește pagina - Anunț 2017 Trimite unui prieten - Anunț 2017

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr 1673/20 02 2018 

ANUNȚ

 

 

     Primăria comunei Macea, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, inițiază procedura de atribuire de denumiri străzilor din comuna Macea, atât în localitatea Macea, cât și în localitatea Sînmartin. 

     Atribuirea denumirii străzilor se va face de către Consiliul local Macea prin hotărâre. După adoptarea acestei hotărâri, locuitorii comunei Macea își vor schimba actele de identitate în conformitate cu noua adresă de domiciliu. Cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate se vor suporta din bugetul comunei Macea.

     Având în vedere amploarea procedurii de atribuire de denumiri de străzi, precum și schimbările care vor fi produse în viața fiecărui locuitor al comunei Macea (schimbarea cărți de identitate, notarea noii adrese în cartea funciară a imobilelor deținute în proprietate, etc), Primăria comunei Macea așteaptă propunerile cetățenilor referitoare la denumirea străzii pe care locuiesc. Desigur, propunerile pentru denumirea străzilor vor fi asumate de către cetățeni prin indicarea numelui, prenumelui și adresa de domiciliu a autorului propunerii. Propunerile vor fi transmise la adresa de email: secretariat.macea@gmail.com.

 

 

     Primarul comunei Macea vă mulțumește pentru înțelegere și participarea activă în cadrul procedurii de atribuire a denumirilor de străzi în comuna Macea.


NR. 8503/15 09 2017

 

ANUNȚ

 

 

          "Comuna MACEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere rețea de apă potabilă și canalizare în cartierul din zona de NE localității Macea, județul Arad faza SF și D.T.A.C” propus a se realiza în comuna Macea, domeniu public (CF nr.303273, 303274, 303275, 303276, 303290, 303291, 303293, 303294), jud. Arad

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Arad, str. Splaiul Mureșului FN (telefon 0257 -280331) și la sediul Primăriei Macea - comuna Macea nr.262, jud. Arad.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arad, str. Splaiul Mureșului FN, jud. Arad, între orele 8 00 -14 00 .

 

 

 

PRIMAR

 

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA NR. 201
din 24 iulie 2017
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară


Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:


ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (inițiator primar);
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de baza al salariaților din cadrul Primăriei comunei Macea (inițiator primar);
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 304598 UAT Macea, cu nr. top 1-6/b/3/1/5, situat în Macea mr. 922 (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea suprafeței terenului intravilan evidențiat în CF 300686 UAT Macea, situat în localitatea Sînmartin nr. 378 (inițiator primar);
5. Diverse.

 


 PRIMARUL COMUNEI MACEA,
 Ciprian - Gheorghe Otlăcan

 

 

(publicat la data de 26 07 2017)

 


PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

Nr. 6282/07 07 2017

ANUNȚ LICITAȚIE

     Comuna Macea vinde prin licitaţie publică cu strigare un număr de  șase terenuri din intravilanul localităţilor Macea și Sînmartin, proprietatea privată a comunei Macea,  cu datele de identificare și la prețul minim de pornire a licitație după cum urmează:

 

Nr. crt

localitatea în care este situat terenul

Număr administrativ

Numărul cărții funciare

numărul topografic

nr. cad.

suprafaţa

(mp)

Preț de pornire a licitației, stabilit pe întreaga suprafață a parcelei

(EURO)

1

MACEA

1702

6371 nedefinitivă Macea

98.341/40/142

468

1000

6140

2

SÎNMARTIN

734

302320

CF vechi 2007

2598/504etc/132

-

1080

3120

3

SÎNMARTIN

718

302392

CF vechi 1944

2598/504etc/118.b

-

540

1550

4

SÎNMARTIN

639

303944

-

303944

540

1540

5

SÎNMARTIN

81/C

 

302412

 

-

302412

465

1340

6

SÎNMARTIN

48

303286

-

303286

1942

4930

 

 

 

    Licitația va avea loc în data de 1 august 2017, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, documentele de calificare, și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

 

 

     Informații suplimentare și condiții de participare la telefon 0257 536 101 sau pe www.macea.ro.

 

PRIMAR

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 


 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.91/29 06 2017

Condiţiile de participare şi procedura de desfăşurare a licitaţiei:

 

 

1. Anunţul de vânzare prin licitaţie publică a imobilului se va face într-un ziar local și pe site-ul  www.macea.ro, cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei;

2. Publicaţia va cuprinde următoarele date: 1. denumirea autorităţii publice organizatoare; 2. identificarea imobilului; 3. preţul de pornire a licitaţiei; 4. data, ora şi locul vânzării la licitaţie; menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, cu cel puţin o oră înainte de termenul stabilit pentru desfășurarea licitației, însoțită de documentele de calificare și garanția de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

3. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la registratura Primăriei comunei Macea o cerere prin care va identifica terenul pentru care doreşte să oferteze (conform formularul F1). Cererea va fi însoţită de  dovada achitării garanției de participare în cuantum de 10% din prețul de strigare, precum și de următoarele documente de calificare:

- persoanele juridice vor prezenta: a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie; b) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitatiei. d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

- persoanele fizice vor prezenta: a) copie dupa actul de identitate; b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primarie, valabil la data licitatiei c) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice . Nota: Certificatele de la punctele b) și c) trebuie să fie valabile la data licitației;

3.1 Actele vor fi prezentate în original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. În cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune traduceri legalizate ale acestora.

3.2 Nu sunt admişi să participe la licitaţie ofertanţii care nu depun documentele de calificare solicitate sau dovada achitării garanției de participare; 

3.3 Licitaţia se va desfăşura doar în condiţiile în care sunt minim 3 participanţi, în caz contrar licitaţia se va reprograma pentru o dată ulterioară. În cazul în care după două ședințe de licitație nu se întruneşte condiţia de competiţie menţionată mai sus, se va proceda la atribuirea şi către un licitant care va participa singur la cea de a treia ședință.

3.4 Faza de licitaţie se va desfăşura cu strigare pornind de la preţul de pornire stabilit, cu pasul de strigare de 0,5% din valoarea de pornire a licitației. Imobilul va fi adjudecat de către ofertantul care oferă cel mai mare preț.

3.5 Restituirea garanţiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câştigător, pentru cei necâştigători , dacă garanţia constituită de ofertantu câştigător a fost constituită prin depunere la casierie , aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a licitaţiei.

3.6 Modalităţi de plată. Adjudecatarul imobilului este obligat să achite suma oferită în termen de 30 de zile de la data desfăşurării liciaţiei. În cazul în care preţul vânzării nu este achitat în termen de 30 de zile autoritatea locală nu este ţinută să încheie contractul de vânzare cumpărare şi va organiza o nouă licitaţie de vânzare. Plata se va face în lei la cursul de schimb EURO/LEU al BNR din ziua plăţii.

3.7 Precizări finale. Pe timpul desfăşurării licitaţiei ofertanţilor le sunt interzise: perturbarea şedinţei prin orice mijloace , acţiuni concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor şi orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei . Ofertanţii care nu vor respecta aceste lucruri vor fi eliminaţi din licitaţie şi vor pierde garanţia de participare.

3.8 Eventualele contestaţii se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitaţiei şi vor fi soluţionate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de drept pe perioada analizării contestaţiilor.

3.9 Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze contractul de vânzare-cumpărare cu adjudecatarul licitaţiei. 

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA NR. 163
din 23 iunie 2017
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară


Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:


ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 29 06 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Macea (inițiator primar);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Primăriei comunei Macea (inițiator primar);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri intravilane aflate în proprietatea comunei Macea (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 301449 UAT Macea, cu nr. top 197/a/1 (inițiator primar);
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de consultanță juridică nr. 2006/11 05 2011 (inițiator primar);
6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Macea în comisia de concurs pentru postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale "Pavel Covaci" Macea (inițiator primar);
7. Diverse.

PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

(publicat la data de 23 06 2017)

                                                                                                          


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 20

din 26 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

DISPUNE:

 

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 01 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Macea pentru anul școlar 2017-2018 (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de modificare a destinației unui imobil din localitatea Sînmartin în care a funcționat Școala Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de cinci terenuri situate în intravilanul localităților Macea și Sînmartin (inițiator primar);

4.Diverse

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 

 

(publicat la data de 27 01 2016)

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2